پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر تاخیر تکمیل کابینه دولت وحدت ملی بر اقتصاد افغانستان

مجلس افغانستان صبر نکرد تا حکومت وحدت ملی فهرست کابینه اش را تکمیل کند. اعضای مجلس برای ۴۵ روز به تعطیلات زمستانی رفتند. کابینه با تاخیر چندین ماهه حالا با یک سوم اعضایش باید کارش را پیش ببرد. اسماعیل شهامت در کابل به چند کارخانه سر زده که تاخیر در آغاز کار وزرای دولت روی کارشان تاثیر گذاشته است.