درخواست برای لغو قوانین ضد کفرگویی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست برای لغو قوانین ضد کفرگویی

یک سازمان بین المللی طرفدار آزادی اندیشه خواستار لغو قوانین ضد کفرگویی در سراسر جهان شده است. اتحادیه اومانیستی و اخلاقی بین المللی، متشکل از گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار آزادی اندیشه، سکولاریسم است در بیانیه‌ای خواسته است تا کفرگویی از فهرست اقدامات قابل پیگرد قانونی در تمامی کشورها خارج شود.