بخش پانزدهم: افغانستان در قرن بیستم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بخش پانزدهم: افغانستان در قرن بیستم

بخش پانزدهم از رشته برنامه‌ی افغانستان در قرن بیستم. این برنامه ها را ظاهر طنین در اواخر دهه‌ی ۹۰ تهیه کرده بود.