پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش آزادی زنان افغان؛ گسترش نهادهای اسلامگرا عامل افزایش محدودیت ها

وضعیت زنان درافغانستان در شش سال گذشته بدتر شده است. این نتیجه تحقیق یک گروه حقوق بشری است. بر اساس این تحقیق پر رنگ شدن حضور نهادهای اسلامگرا و افزایش مدارس دینی کنترل نشده در افغانستان، مشارکت زنان در اجتماع را دشوارتر ساخته. اسماعیل شهامت گزارش می دهد.