نهادهای مدنی افغانستان خواهان اصلاحات فوری نهادهای انتخاباتی شدند

حق نشر عکس fefa

دو نهاد مدنی فعال در زمینه انتخابات در افغانستان، از دولت خواسته است هرچه زودتر، برای انجام اصلاحات در کمیسیون انتخابات اقدام کند.

مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید طرح اصلاحی را نیز در اختیار دولت قرار داده اند.

فیفا و تیفا، مهم ترین نهادهای افغانی هستند که بطور گسترده از روند برگزاری انتخابات در سالهای گذشته نظارت کرده اند.

مسئولان این نهادها می‌گویند زمانی زیادی برای برگزاری انتخابات نمانده اما دولت کارهای انجام نشده زیادی دارد.

براساس قانون افغانستان انتخابات مجلس، باید در ماه ثور/اردیبهشت، برگزار شود.

تیفا و فیفا که در سالهای گذشته بر چند انتخابات در افغانستان نظارت داشته اند می‌گویند با ساختار کنونی کمیسیون انتخابات هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود ندارد. پارلمانی و شورا های ولسوالی ها وجود ندارد.

نعیم ایوب زاده رئیس تیفا از دولت می‌خواهد هرچه زودتر دست به کار شود و تغییرات اساسی را در کمیسیون انتخابات ایجاد کند.

اصلاح نهادهای انتخاباتی بخش مهمی از توافقنامه سیاسی است که به دنبال بن بست انتخاباتی، بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد و براساس آن دولت وحدت ملی تشکیل شد.

رئیس جمهور غنی دو روز پیش به سرور دانش به معاون دوم خود دستور داد تا طرحی برای اصلاحات آماده کند که مورد تائید همه جوانب باشد.

آقای عبدالله هم گفته است که برای اصلاحات نهادهای انتخاباتی باید کمیسیون متشکل از اعضای هر دو طرف ایجاد شود و ریاست این کیمسیون هم به عهده تیم عبدالله باشد.

بررسی و تعدیل در قانون انتخابات، عضویت یا عدم عضویت شهروندان خارجی در کیمسیون انتخابات، دوره کاری اعضای کمیسیون انتخابات و مشخص شدن سرنوشت اعضای کنونی این کمیسیون از مهمترین مواردی است که نیاز به بازنگری و بررسی دارد.