اظهارنظر: نهادهای مدنی افغانستان خواهان اصلاحات فوری نهادهای انتخاباتی شدند