پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

منبع مالی طالبان کجاست؟

بر اساس یک گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان در افغانستان به طور فزاینده یی از طریق سازمان های جنایتکار تأمین مالی می شوند. در این گزارش قاچاق مواد مخدر و جواهرات و همچنین اختطاف از منابع اصلی مالی امروزه طالبان خوانده شده است. گزارش سازمان ملل خواستار تحریم ها برای در هم گسیختن فعالیت های ادعاشده ی جنایتکارانه ی طالبان شده. طالبان این اتهام را رد کرده اند جزئیات بیشتر در گزارش سهراب سیرت: