پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضهای قومی به ترکیب کابینه جدید افغانستان

اولین جلسه هیئت دولت افغانستان با حضور تعدادی از وزرا تشکیل شد. اکثر وزارتخانه ها در حال حاضر توسط سرپرست اداره می شوند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، در این جلسه گفته ارزشهای جهاد، متعلق به همه مردم افغانستان است و پایمال خواست‌های شخصی کسی نمی شود. همزمان، تقسیم قدرت در دولت جدید افغانستان اعتراض‌ بسیاری از گروه‌های قومی را برانگیخته. آنطور که خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید صدای اعتراض یک گروه، از دیگران بلندتر است: آنهایی که می گویند قدرت بر اساس قوم تقسیم شده، نه شایسته‌سالاری.