پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه اندازی یک مرکز فرهنگی در افغانستان

در کابل یک مرکز فرهنگی راه افتاده برای جمع کردن فرهنگ دوستان و علاقمندان به نقاشی و موسیقی. اما در جامعه سنتی افغانستان، چنین گردهمایی هایی در گذشته مسئله ساز بوده. حتی به آنها حمله شده. اسماعیل شهامت با هنرمندانی صحبت کرده که می خواهند با زبان هنر مشکلات جامعه را بیان کنند