مجلس نمایندگان افغانستان به ۱۶ وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد

Image caption چهره‌های جدید کابینه افغانستان

مجلس نمایندگان افغانستان امروز برای ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت رای اعتماد داد.

این وزارت‌ها در بیش از هفت ماه گذشته بدون وزیر بودند و توسط سرپرستان اداره می‌شدند.

با این رای اعتماد امروز، از ۲۵ وزارت خانه افغانستان فقط وزارت دفاع بدون وزیر باقی مانده است. چندی قبل آقای غنی افضل لودین را به این پست معرفی کرده بود که او از این پست انصراف داد.

درباره تحصیلات و تجربه کاری وزیران جدید بیشتر بخوانید.

درباره روند رای گیری امروز اینجا بخوانید.

اول فروردین/ حمل امسال قبل از سفر اشرف غنی و عبدالله به آمریکا، ۱۶ وزیر برای وزارت خانه های تجارت و صنایع، اطلاعات و فرهنگ، زراعت و مالداری، سرحدات و قبایل، فواید عامه، اقتصاد، حمل و نقل، معارف و شهرسازی معرفی شدند.

همچنین وزرای پیشنهادی عدلیه/دادگستری، مخابرات و فن‌آوری معلوماتی، امور زنان، مبارزه با مواد مخدر، تحصیلات عالی، امور اجتماعی و شهدا و انرژی و آب نیز معرفی شدند.

در دور اول فقط نامزد وزیران پیشنهادی وزارت‌های خارجه، داخله/کشور، مالیه/دارایی، معادن، توسعه روستاها، صحت/بهداشت، مهاجرین، حج و اوقاف و رئیس عمومی امنیت ملی توانستند رای اعتماد مجلس را بدست بیاورند.

خالی بودن کرسی‌های وزارت خانه های افغانستان در این مدت گردش چرخ اقتصادی و اداری افغانستان را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود.

در کابینه جدید افغانستان چهار وزیر زن حضور دارند و همه چهره‌های جدیدی هستند که درکابینه‌ها گذشته حضور نداشتند.

دولت افغانستان هنوز باید وزیر دفاع، رئیس دادگاه عالی، دادستان کل و رئیس بانک مرکزی را معرفی و رای مجلس را بدست بیاورد.

فهرست کامل وزیران جدید:

همایون رسا، وزارت تجارت و صنایع

عبدالباری جهانی، وزارت اطلاعات و فرهنگ

اسدالله ضمیر، وزارت زراعت و مالداری

محمد گلاب منگل، وزارت سرحدات و قبایل

محمود بلیغ، وزارت فواید عامه

عبدالستار مراد، وزارت اقتصاد

محمدالله بتاش، وزارت حمل و نقل

اسدالله حنیف بلخی وزارت معارف

سید سعادت منصور نادری وزارت شهرسازی

عبدالبصیر انور، برای وزارت عدلیه/دادگستری

عبدالرزاق وحیدی، وزارت مخابرات و فن‌آوری معلوماتی

دلبر نظری، وزارت امور زنان

سلامت عظیمی، وزارت مبارزه با مواد مخدر

فریده مومند، وزارت تحصیلات عالی

نسرین اوریاخیل، وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا

علی احمد عثمانی وزارت انرژی و آب