پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سود و زیان دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به منطقه

سفر دو روزه ای رئیس جمهوری چین به پاکستان که دیروز سه شنبه به پایان رسید ، برای پاکستان مژده های فراوانی داشت . رئیس جمهوری چین در این سفر از برنامه سرمایه گذاری 46 میلیارد دالری کشورش در پاکستان پرده برداشت .که بخش عمده آن در کنار عرصه انرژی صرف ایجاد دهلیز اقتصادی چین و پاکستان می شود که بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان را به شهر کاشغر در چین وصل می کند . دولت مردان پاکستانی امیدوارند این سرمایه گذاری اقتصاد شکننده کشورشان را احیا کند و نیاز انرژی شان را هم مرفوع. چین هم در کنار دست یابی به منابع انرژی مورد نیازش از راه کوتاه تر و ارانتر به آب های خلیج و دریای عرب و اقیانوس هند نیز دست رسی پیدا می کند. اما این سرمایه گذاری عظیم و مسیر مواصلاتی برای کشور های منطقه نیز پیامد های چشمگیری خواهد داشت. خب این پیامد ها چیست و هر کشور چه سود و زیانی را از نزدیکی چین و پاکستان در نظر دارند را با مهمانان برنامه به بحث گرفته ایم.

در این بحث قندیل عباس استاد دانشگاه قاعد اعظم را از اسلام اباد داریم ، آذرخش حافظی رئیس بخش بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان و محمد وزیری همکار ما که مسائل جنوب آسیا را دنبال می کند.

این مسیر اقتصادی که قرار است گوادر را به کاشغر وصل کند و سرمایه گذاری هنگفت چین را به پاکستان سرازیر کند ، چه چیزها در موردش برای ما معلوم است و این مسیر از کجا ها می گذرد ؟