پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیفا: اختلاف رهبران حکومت بر سر اصلاحات انتخاباتی نگران کننده است

فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان می گوید اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی در روند اصلاحات انتخاباتی نگران کننده است . اختلاف بر سر رئیس کمیسیون و لایحه وظایف از موارد جنجال برانگیز بوده که با گذشت هفت ماه از آغاز به کار حکومت جدید کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هنوز آغاز نشده است . همچنین فیفا در گزارش جدید خود انتخابات سال گذشته را نیز پر چالشترین انتخابات تاریخ افغانستان خوانده است .