پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده در کابل

در کابل، اولین جلسه علنی رسیدگی به پرونده قتل فجیع فرخنده برگزارشد. او زن جوانی بود که دو روز پیش از نوروز، به اتهام آتش زدن قرآن زیر کتک عده ای از مردم کشته و جسدش آتش زده شد. از کار افتادن دستگاه های ارتباطی پلیس در روز حادثه مورد تازه ای بود که امروز به آن اشاره شد و باعث شد تا قاضی، مقام های ارشد پلیس را برای جلسه یکشنبه به دادگاه فراخواند. بهار جویا از کابل گزارش می دهد.