پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت ناپایدار آزادی مطبوعات در افغانستان

گزارش تازه سازمان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که دولت افغانستان مسئول تقریبا نیمی از موارد خشونت علیه خبرنگاران است. آماری که نسبت به پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته. خبرنگار ما بهار جویا می گوید افغانستان در حالی از روز بین المللی آزادی مطبوعات تجلیل می کند که سه روزنامه مهم به کمیسیون تخطی رسانه ها معرفی شده اند