پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دادگاه رسیدگی به پرونده فرخنده؛ نارضایتی جامعه مدنی از تبرئه ۱۸ متهم

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان قتل فرخنده چهار نفر از متهمان ردیف اول را به اعدام محکوم کرده است. قاضی همچنین هشت نفر را به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است. با این حال، بیگناه شناخته شدن ۱۸ نفر دیگر از متهمان اعتراض خانواده فرخنده و جامعه مدنی را بر انگیخته. خانواده فرخنده می گویند، دادگاه نتوانسته عدالت را برای دخترشان تامین کند.

خبرنگار ما بهار جویا از جریان دادگاه این گزارش را فرستاده.