پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست خارجی بریتانیا در مبارزات انتخاباتی این کشور.

مسله سیاست خارجی بریتانیا در مبارزات انتخاباتی این کشور. برحزاب عمده و رقیب این کشور. سیاست خارجی یکی از مباحث اصلی این انتخابات است. این گزارش را با تعقیب مبارزات انتخاباتی و گفتگو با کارشناسان و برخی از فعالان حزبی تهییه شده است.