پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انواع تازه یی انتی بیوتیک ها

پژوهشگران در آمریکا، به کشف پیشگامانه ای دست یافته اند که می تواند در به دست آمدن انواع تازه یی انتی بیوتیک ها بینجامد. در دانشگاه نارت ایسترن، گروهی از دانشمندان، این داروی تازه را با کِشت انفرادی باکتری های خاک در یک آزمایشگاه تهیه می کنند. به برگردان گزارشی از فرگوس والش.