پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرستاری که بعد از تجاوز ۴۲ سال در حالت کما بود از دنیا رفت.

پرستاری که بعد از تجاوز ۴۲ سال در حالت کما بود از دنیا رفت. مرگ او واکنش گسترده ای را در فضای مجازی به دنبال داشته. ارونا شنباگ در سال ۱۹۷۳ زمانی که ۲۶ سال داشت در بیمارستان مشغول کار بود که یکی از مراجعان به او حمله می کند. بر اثر این حادثه مغزش اسیبهای جدی دید و فلج شد. برگزدان گزارش سنجی مجندر از دهلی.