پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب معلمان در ۱۹ ولایت افغانستان

اعتصاب معلمان در افغانستان باعث تعطیلی ده‌ها مدرسه در ۱۹ ولایت شد. آن‌ها از دولت خواسته اند حقوق شان را افزایش دهد و زمین توزیع کند تا برای خود سرپناهی بسازند. واسع سروش از کابل گزارش می دهد.