چرا تلویزیون می‌بینیم و به آن اهمیت می‌دهیم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا تلویزیون می‌بینیم و به آن اهمیت می‌دهیم؟

امروزه درجهان کمتر خانه‌یی را می‌توان یافت که تلویزیون نداشته باشد. مردم قسمت اعظم وقت اضافی شان را پای این جعبه جادویی می‌گذرانند؟ اما چرا ما تلویزیون می بینیم و چرا به آن اهمیت می‌دهیم؟

مایک ویلیامز در "چرا"ی این جمعه به اهمیت تلویزیون در زندگی امروزی پرداخته است. برگردان این گزارش را علی سلیمی ارایه می‌کند.