پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاریخ انتخابات آینده پارلمانی افغانستان معلوم نیست

تنها ۱۳ روز به پایان کار مجلس نمایندگان افغانستان باقی مانده، اما هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری انتخابات آینده پارلمانی تعیین نشده است. کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید برای برگزاری انتخابات پولی در بساط ندارد. جامعه جهانی کمک مالی به این کمیسیون را مشروط کرده به اصلاحات. خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید در میان این کشمکشها بحث خلاء قانونگذاری در کشور باعث نگرانی شده.