پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث و مشاجره بر سر حقوق ماهانه در مجلس نمايندگان افغانستان

بحث و مشاجره در مجلس نمايندگان افغانستان بر سر طرح قانون تنظيم حقوق ماهانه مقامات بلند پايه دولتی در حالي مطرح می شود که ، شماری از آموزگاران افغان به دليل کمبودن حقوق ماهانه و معاشات شان دست به تحصن زده اند و در مکاتب را در شماری از ولايات افغانستان به روی دانش آموزان بسته اند . گفته می شود که حقوق ماهانه يک معلم يا مامور دولتی بين شش تا ده هزار افغانی معادل صد تا صد و پنجاه دالر است اين در حالی است که برای وزرا حقوق نزديک به سيصد هزار افغانی در نظر گرفته شده است , معادل شش هزار دالر . سيف الدين سيحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل تناسب حقوق مقامات بلند رتبه دولتی اینگونه بررسی می کند.