پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اگر در کابل زلزله بیاید چه می‌شود؟

زمین‌لرزه نپال بعضی‌ها را در افغانستان نگران کرده که اگر زلزله شدیدی در کابل اتفاق بیفتد، چه بر سر این شهر و مردمش می‌آید. کابل با گسل چمن مغور فاصله کمی دارد و همین زمین‌شناسان را نگران کرده است. از طرفی هم ساخت و ساز ساختمان‌هایی که استانداردها را رعایت نمی کنند، به این نگرانی افزوده است. واسع سروش از کابل گزارش می دهد.