پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرایط برای بیوه ها در افغانستان پر از مشکلات توصیف شده

افغانستان در حالی از روز جهانی بیوه ها تجلیل می کند که تعداد شان هر روز بیشتر می شود. ادامه جنگ در کشور خیلی از خانواده ها را بی سرپرست کرده. وزارت کار و امور اجتماعی کشور می گوید هم اکنون نیم میلیون بیوه در کشور نزدیک خط فقر زندگی می کنند.

سازمان ملل متحد می گوید در حال حاضر میلیون ها بیوه در دنیا با فقر و تهدستتی زندگی می کنند و با بی عدالتی های مختلف مواجه هستند . بیست و سوم جون روز جهانی بیوه ها است . بر بنیاد برخی آمار ثبت شده افغانستان هم نیم میلیون زن بیوه دارد اما به دلیل ادامه نا امنی ها به شمار زنان بیوه و کودکان یتیم همه روزه افزوده می شود . اما شرایط برای بیوه های پر از مشکلات توصیف شده .