به روایت خبرنگار ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به روایت خبرنگار ما

کشور پرو، در نظر دارد راه آهنی فرا قاره یی بسازد؛ خط آهنی که برازیل و شمار زیادی از کشورهای امریکای جنوبی بتوانند از طریق آن، اموال و کالاهای بازرگانی شانرا به چین و شمار دیگر از کشورهای آسیایی صادر کنند. ساخت این راه آهن، میلیون‌ها دالر هزینه دارد و آنرا چین میپردازد. اما همه درمورد این پروژه خوشبین نیستند.

خبرنگار بی‌بی‌سی سایمن پارکر "Simon Parker" توضیح می‌دهد که برگردان آنرا نجیبه فیروز ارایه می‌کند.