صدای شما: توقف پذیرش دانشجوی جدید در دانشگاه‌های شبانه افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: توقف پذیرش دانشجوی جدید در دانشگاه‌های شبانه افغانستان

وزرات تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که به دلیل کمبود بودجه، دیگر قادر نیست در دانشکده‌های شبانه، دانشجو تازه بپذیرد. این تغییر بر اساس تصمیم شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی گرفته شده و در نتیجه امسال در بخش شبانه فرم ثبت‌نام توزیع نخواهد شد. بیش از ۳۰ سال است که دانشکده‌های شبانه در چارچوب وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعال بوده و همه ساله صدها جوان شاغل را برای ادامه تحصیل پذیرفته است.

به نظر شما، تا چه حد به صنف‌های شبانه در دانشگاه‌ها نیاز است؟ ارزیابی شما از فعالیت این دانشکده‌ها و تاثیرشان بر مشاغل افغانستان چیست؟