پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به روایت خبرنگارما

از جنگ جهانی اول که به فروپاشی امپراتوری ترک عثمانی در خاور میانه انجامید یک قرن می گذرد.

این رویداد که به "تغییر بزرگ" در جهان شهرت دارد ، باعث دگرگونی های ژرفی در خاور میانه شد .

انگلیس و فرانسه دو قدرت امپریالیسیتی آن زمان سرزمین های امپراتوری عثمانی را بین خود تقسیم کردند و دولت -ملت های جدید در خاور میانه ظهور کرد.

اکنون پس از گذشت یک قرن خاور میانه باز هم آبستن تحولات عظیم است .

این که این تحولات جدید چقدر میتواند ساختار قدرت در خاور میانه را برهم بزند در روایت کوئن کونلی، خبرنگار بی بی سی می شنویم .