تابعیت و شهروندی چیست و چرا اهمیت دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تابعیت و شهروندی چیست و چرا اهمیت دارد؟

موضوع "چرا"ی این برنامه تابعیت است. چرا این پدیده برای ما اهمیت دارد؟ تابعیت می تواند تغییر کند، افراد می توانند تابعیت دوگانه و سه گانه داشته باشند، با آن که در جهان گروه هایی هم هستند که حتا یکی از آن را هم ندارند. چرا چنین است؟ چرا برخی ها می خواهند تابعیت کشور دیگری را ترجیح دهند؟

چرای این هفته را سهراب سیرت ارایه می کند.