پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی مدرن شهری و شغل هایی که از یاد می‌روند

زندگی شهری و روشهای تازه در تجارت، بعضی کسب و کارهای قدیمی مردم افغانستان را به آستانه ورشکستگی کشانده و باعث شده صدها افغان یا تغییر پیشه دهند یا مجبور شوند با دستمزدی کمتر کار کنند. صفی الله امین زاده جویای احوال برخی از پیشه وران شده است.