شاهد عینی: فرار از ک.ج.ب.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: فرار از ک.ج.ب.

امروز به سی سال پیش بر می گردیم. و به یکی از داستان های دراماتیک جنگ جاسوسی، دوران جنگ سرد بین شرق و غرب گوش می دهیم.

به ماه جولای ۱۹۸۵ باز می گردیم، وقتی اولیگ گوردویسکی یک جاسوس دو طرفه، از زیر ریش کی جی بی فرار کرد.