صدای شما: برای نجات از رکود حرفه‌های قدیمی چی باید کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: برای نجات از رکود حرفه‌های قدیمی چی باید کرد؟

چرا امروزه مردم در افغانستان به حرفه‌های قدیمی مس‌گری، چرم‌گری، تنور‌سازی و امثال آن کمتر مشغول اند؟

بی‌بی‌سی در یک رشته گزارش‌ها دریافته است که شماری از این صنایع درحال ورشکستگی است. روش‌های تازه در تجارت، زندگی شهری و ضعف اقتصادی از عوامل اصلی این امر گفته شده است. برخی از صاحبان این حرفه‌ها گفته اند که به دلیل بازار سرد این صنایع به پیشه‌های دیگر رو آورده اند.

در برنامه صدای شما می‌پرسیم که برای نجات از رکود این صنایع چی باید کرد؟ چه نو آوری‌هایی را شما برای بهبود این صنایع پیشنهاد می‌کنید؟ چرا اين نوع از حرفه‌ها ديگر مثل گذشته مشتری ندارد؟