صدای شما: نقش و همکاری مردم در تامین امنیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: نقش و همکاری مردم در تامین امنیت

امنیت در یک سال گذشته از مسایل مهم و خبرساز افغانستان بوده و رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید نیروهای امنیتی در یکسال اخیر توانسته‌اند از آزمون بقا موفق بدر آیند.

در این برنامه فراز و نشیب وضع امنیتی شهرها و روستاهای افغانستان را با شما بررسی می‌کنیم.

به نظر شما، واقعا نیروهای امنیتی در حفظ ولایات و مناطق چقدر موفق بوده‌اند؟