پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت بیکاری و فقر در مزارشریف، هرات و قندهار

در کنار ناامنی، بیکاری و فقر هم از چالش‌های اصلی دولت وحدت ملی است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می‌پذیرد که در یک سال گذشته توجه چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی صورت نگرفته. خبرنگاران ما در مزارشریف، هرات و قندهار از وضعیت در این شهر ها می‌گویند.