به روایت خبرنگار ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به روایت خبرنگار ما

در این هفته از شیما خلیل می‌شنویم که به کابل رفته و از شوق و شغف برخی دختران جوان افغان برای خدمت به میهن خود می‌گوید، برغم همه مشکلات نا امنی که کشور شان با آن روبرو است.