ظهور جنبش جدید آگاهی ملی در میان سیاه پوستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظهور جنبش جدید آگاهی ملی در میان سیاه پوستان

امروز درخشش ملت رنگین کمانی افریقای جنوبی که نیلسن مندیلا رویش تأکید می کرد دیگر رنگ باخته است. اقتصاد کشور با ورشکستگی مواجه است و سرخوردگی گسترده درمیان مردم دیده می شود، به ویژه در بین جمعیت سیاه پوست کشور.

الیستر لیتهید، خبرنگار بی‌بی‌سی به افریقای جنوبی برگشته، کشوری که زمانی او در آن زندگی میکرد. او دو دهه پس از ختم آپارتاید و انتخاب نیلسن ماندیلا به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه پوست افریقای جنوبی شاهد ظهور جنبش جدید آگاهی ملی در میان سیاه پوستان این کشور بوده است.