پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش شمار پناهجویان افغان در اروپا

شمار پناهجویان افغان که امسال به اروپا مهاجرت کرده اند، از مرز ۱۲۲ هزار نفر گذشته است. این تعداد در مقایسه با پارسال چهار برابر شده است. بعد از سوریه، افغانستان دومین کشوری است که شاهد مهاجرت گسترده است.

کاوون خموش از کابل گزارش می دهد.