صدای شما: چگونه می شود فرهنگ فعالیت‌های خیریه را در افغانستان گسترش داد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: چگونه می شود فرهنگ فعالیت‌های خیریه را در افغانستان گسترش داد؟

در پی ناآرامی‌های اخیر در قندوز، ده‌ها نهاد خیریه در سراسر افغانستان، به آسیب دیده‌های این حادثه، کمک‌های بشردوستانه توزیع کردند. یکی از این نهادها برای چند روز در کابل خیمه برپا کرد و برای بیجا شده‌های جنگ قندوز، پول جمع آوری کرد.

آیا کمک‌های مردمی و فعالیت‌های بشردوستانه راه حل موثری در مبارزه با فقر است؟