پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض به ناامنی در افغانستان در استقبال از جسد قربانیان کشتار زابل

نزدیکان هفت مسافر هزاره که در زابل افغانستان ربوده شده بودند و بعد سرشان را شورشیان بریدند، جسد قربانیان را به کابل پایتخت برده اند تا به این ترتیب اعتراض شان را نشان بدهند. شورشیان مسلح این هفت نفر را حدود هفت ماه پیش ربوده بودند. همزمان، صدها نفر در نقاط مختلف افغانستان در گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز خواستار جلوگیری از کشتار غیرنظامیان شده اند.

کاوون خموش گزارش میدهد