پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسلمانان مقیم بریتانیا

براساس یک گزارش تازه، بیشتر از نیمی از مسلمانان مقیم بریتانیا باور دارند که راهبردهای دولت اینکشور، بر زندگی آنها تاثیرات منفی وارد کرده است.

مطالعه ی که از سوی کمیسیون اسلامی حقوق بشر انجام شده، نشان می دهد که شمار زیادی از مسلمانان بریتانیا حس می کنند که با آنها مانند مظنون و یا مردمان غیر قابل اعتماد، برخورد می شود.

نویسندگان گزارش گفته اند که اقدامات امنیتی و ضد افراطگرایی دولت در کنار سایر راهبردها، سبب ایجاد تبعیض در میان مسلمانان بریتانیا شده است.