پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: دانشگاه جای تحصیل است، نه جای سیاست

اعتراضات دانشجویان دانشگاه ننگرهار که دلیل اصلی آن عدم رسیدگی به مشکلات آن دانشگاه بود رنگ سیاسی گرفت و سرو صدا های ایجاد کرد.

جنجالی شدن اعتراضات دانشجویی در بسیاری از دانشگاه‌های افغانستان در مواردی باعث شده است که دولت محدودیت های بر چنین فعالیت ها وضع کند.

اما اعتراضات دانشجویی در طول سالها به مسایل دانشگاهی محدود نمانده و دانشگاه ها همواره گهواره فعالیت سیاسی و حتی تشکیل احزاب بوده اند.

شما به اعتراضات دانشجویی و سیاسی شدن این اعتراضات چگونه می نگرید؟

آیا شما با این شعار که دانشگاه جای تحصیل است، نه جای سیاست، موافق هستید؟