پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای صحبت افغان هایی که نه ماه در اسارت داعش بوده اند

گروگانهای افغان که تازه از دست داعش رها شده اند، می گویند به مرگ خود راضی شده بودند و و سر انجام هم توسط طالبان آزاد شدند. سه نفر از این گروگانها که با بی بی سی صحبت کرده می گویند در نه ماه اسارت شان فقط یکبار صدای پرواز هلیکوپترهای افغان را در عملیات نظامی شنیده اند. گزارش اسماعیل شهامت، از اولین دیدار گروگانها با اعضای خانواده شان.