پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به دورنمای مذاکرات صلح افغانستان

دیدار رسمی و رو در روی دولت افغانستان و طالبان پس از چهارده سال جنگ و خشونت، یک دستاورد بزرگ محسوب می شود. دولت افغانستان امیدوار است این مذاکرات به جنگ و خونریزی پایان بدهد و سرانجام دشمن به دوست تبدیل شود. اما آنگونه که خبرنگار ما داوود قاری زاده می گوید، آغاز مذاکرات اولین ولی از مهمترین گام های روند صلح است.