صدای شما: نظر شما در مورد ملیشه سازی چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: نظر شما در مورد ملیشه سازی چیست؟

افزایش تهدیدهای امنیتی و اعلام آمادگی برخی از بزرگان سیاسی افغانستان برای تامین امنیت، نگرانی‌های را نسبت به احیای ملیشه‌های تنظیمی، سیاسی و قومی به وجود آورده است. هرچند در بسیاری از مناطق گروه‌های زیر نام پولیس محلی فعالیت دارند و از آغاز به کار گروه‌های مسلح وفادار به فرماندهان سابق نیز گزارشی‌های پخش شده‌است.

در برنامه صدای شما این هفته در مورد ملیشه سازی و پیآمدهای آن بحث می‌کنیم. به نظر شما ملیشه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا موجودیت ملیشه‌ها به نفع یا ضرر منطقه‌تان است؟ تجربه تانرا از عملکرد آنها با ما شریک سازید.