پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۴۰ روزنامه نگار زن افغان خانه نشین شدند

درگیری های اخیر در شهر قندوز افغانستان، حدود چهل روزنامه نگار زن را خانه نشین کرده است. این زنان، در رسانه های محلی، مجری و یا خبرنگار بودند، اما پس از حمله طالبان به این شهر حالا با بیم و نگرانی زندگی می کنند. پیش از درگیری ها، هشت ایستگاه رادیویی و سه ایستگاه تلویزیونی در این شهر فعال بودند.

سید انور خبرنگار گزارش می دهد.