پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا به گفتگوهای صلح در افغانستان امیدی هست؟

افغانستان سال سخت و پراز خشونتی را پشت سر می گذارد. امسال طالبان دامنه فعالیت شان را به گونه کم سابقه ای گسترش دادند. این گروه حتی ولایت های شمالی افغانستان را که از امنیت نسبی برخوردار بودند، به شدت نا امن کرده . در چنین وضعیتی، چقدر می توان به پیشرفت تلاش های صلح دولت امیدوار بود؟ در آخرین گزارش از رشته گزارش های ویژه بی بی سی فارسی، داوود قاری زاده سعی کرده به این سوال جواب بدهد.