پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سال سخت و پراز خشونت در افغانستان

افغانستان سال سخت و پراز خشونت را پشت سر می گذارد.

در این سال طالبان دامنه فعالیت شان را به گونه کم سابقه ای گسترش دادند.

طالبان حتی ولایت های شمالی افغانستان را که از امنیت نسبی برخوردار بودند، به شدت نا امن کرده اند.

آیا در چنین وضعیت، چقدر می توان به پیشرفت تلاش های صلح دولت امیدوار بود؟

داوود قاری زاده گزارش می دهد.