پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت خبرنگار ما

در نزدیک به یک سال گذشته ولایت قندوز در شمال افغانستان شاهد درگیری و ناامنی بوده.

برای اولین بار شهر قندوز در چهارده سال گذشته به کنترول طالبان درامد.

در مورد عوامل نا امنی ها از بی پروایی مقامات گرفته تا نقش گروه های مسلح حامی دولت قضاوت و پیش فرض های زیادی مطرح می شود.

سید انور خبرنگار بی بی سی که یک هفته در قندوز بوده، از چشم دید ها و شنیده هایش روایت می کند.