پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز روند ثبت دارایی های مقامات دولتی در افغانستان

روند ثبت دارایی های مقامات دولتی در افغانستان براساس قانون اساسی افغانستان در آغاز و انجام ماموریت شان ثبت می شود.

دارایی مقام ها و اعضای خانواده زن و فرزندان ثبت می شود و از طریق مراجع ثبت ملکیت ها نیز تدقیق می شود.

از سید غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری پرسیده شد که شصت درصد دارایی ها در افغانستان ثبت ناشده و بخشی هم در خارج هست، چگونه این موارد را شناسایی و کشف می کنید؟