پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزنه امید برای معلولان افغان در بازار کار

در افغانستان در کنار تلاش های انفرادی برای توان دهی به معلولان، کارخانه ای شروع به کار کرده که برای ده ها نفر از افراد کم توان، زمینه اشتغال فراهم کرده. افغانستان نزدیک به ۸۰۰ هزار معلول دارد که بیش از ۱۰۰ هزار نفرشان در جنگ اعضای بدنشان را از دست داده اند. کاوون خموش در کابل می گوید بخش کوچکی از آنها شانس کاریابی یافته اند