پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهمیت پروژه تاپی برای اقتصاد وامنیت افغانستان

پس از بیش از دو دهه انتظار در نهایت پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند وارد مراحل عملی شده است.

در محفلی برای آغاز رسمی کار عملی این پروژه قربانقلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان گفت: "این یک پروژه صلح و ثبات برای منطقه است و اعمار این خط لوله هزارها فرصتکاری ایجاد میکند و موجب توسعه اجتماعی-اقتصادی در منطقه میشود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم گفت که : "این پروژه بخشی از برنامه چند شاخهای شامل فایبر نوری، خطوط آهن و انتقال برق است که موازی با پروژه تاپی به پیش برده خواهند شد و یک شاهراه فوقالعاده همکاری میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است.

در برنامه صدای شما اهمیت این پروژه را برای اقتصاد وامنیت افغانستان به بررسی گرفته ایم.